در قرن حاضر که اکثریت جوامع بشری اعم از پیشرفته و در حال توسعه، بدلیل ارتقاء کمی و کیفی سطح دانش و معلومات، استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی را حق مسلم خود می دانند و از سوی دیگر گسترش ارتباطات، توسعه خدمات درمانی و کشف داروهای جدید به همراه شیوه های دارو رسانی نوین، سبب خیزش جهانی پیش رو گردیده است، شرکت عسل دارو کیش بعنوان یکی از معتبرترین فعالان حوزه سلامت کشور، مفتخر است تا بر مبنای حس مسئولیت و با بهره گیری از حضور جمعی از نخبگان این صنعت، بر اساس آخرین استانداردهای بهینه، به ایفای رسالت حرفه ای خود پرداخته و اهداف ارزشمندی را بعنوان خط مشی, سرلوحه عملکردی خود قرار دهد.

جستجو

منوها